OPŠTI USLOVI TUBORG PROGRAMA LOJALNOSTI

Opšte odredbe

Tuborg program lojalnosti organizuje Carlsberg BH d.o.o.

Opšti uslovi regulišu pravila korištenja web stranice, vođenja i učešća u Tuborg programu lojalnosti.

Opšti uslovi regulišu odnos između Carlsberg BH d.o.o. i korisnika elektronskih (Internet) stranica, aplikacija i usluga koje se nalaze na domeni Programa www.tuborg.ba,  kao i odnose sa korisnicima koji se registruju za učešće u Programu na web stranici www.tuborg.ba.

Korištenje ove stranice podrazumijeva prihvatanje Opštih uslova Programa lojalnosti. Ako NE PRIHVATATE uslove, nemojte koristiti ovu web stranicu.

Carlsberg BH d.o.o. zadržava pravo da promijeni uslove u bilo kom trenutku bez prethodne najave, a izmjenjeni uslovi će biti objavljeni na stranici.

Opšti uslovi su obavezujući za sve korisnike. Posjetom stranice, klikom na bilo koji objekat, link (internet konekciju) ili dugme koji se nalazi na stranicama www.tuborg.ba (osim linka na ove Opšte uslove) korisnik je saglasan, u potpunosti prihvata i obvezuje se da će se pridržavati ovih Opštih uslova.

Definicije

Osim ako nije drugačije navedeno, termini, riječi i izrazi u ovim Opštim uslovima, koji počinju velikim slovom, uključujući i gore definisane, imaju sljedeća značenja:

Organizator – kompanija Carlsberg BH d.o.o., (Bulevar Meše Selimovića 17a, 71000 Sarajevo. Identifikacijski broj 4201159470008, PDV broj 201159470008 ima značenje dato ovom konceptu u tački 1. stav 1.1. Opštih uslova).

Administrator ličnih podataka - McCann d.o.o. Sarajevo, Marka Marulića 2, PDV broj 200130360002, ID broj 4200130360002, je administrator ličnih podataka i obrađuje lične podatke učesnika u Programu, za ciljeve implementaciju, administraciju i izvještavanje o Programu. McCann d.o.o. obrađuje lične podatke pojedinaca – korisnika elektronskih (Internet) stranica i usluga koje se nalaze na domeni www.tuborg.ba.

Program – Je skraćeno od Tuborg program lojalnosti i ima značenje dato ovom konceptu u tački 2. Opštih uslova.

Web stranica - web stranica koja se nalazi na domeni - https://www.tuborg.ba, kao i njene poddomene.

Učesnik - fizičko lice koje kupuje Tuborg proizvode koji učestvuju u Programu u okviru svojih aktivnosti i NIJE sklopilo direktne ugovore sa Carlsberg BH d.o.o.

Registracija - ima značenje dato ovom pojmu u tački 8. Opštih uslova i obavezan je uslov za učešće u Programu.

Nivo učešća - ima značenje dato u tački 10. Opštih uslova i predstavlja nivo učešća u Programu koji dostiže svaki Učesnik, u zavisnosti od broja bodova koje je sakupio.

Bodovi - Broj bodova koje Učesnik dobije za unos koda koji se nalazi ispod čepa Tuborg piva u staklenoj boci 0.33 l. Za svaki uneseni kod, Učesnik dobija 1 bod. Svaki pojedinačno kod se može unijeti samo jednom.

Nagrade - pokretne stvari koje obezbjeđuje Organizator, koje Učesnici mogu ostvariti u zamjenu za bodove koje sakupe. Nagrade i njihova ekvivalentnost u bodovima su navedeni i dostupni na - https://www.tuborg.ba.

Programski period - je period u kojem Učesnici mogu registrovati svoje kupovine i akumulirati bodove na osnovu kojih ostvaruju nagrade. Periodom Programa smatra se period od 1. juna 2024. godine do 31. augusta 2024. godine. Sakupljeni bodovi vrijede do 10. septembra 2024. godine ili do isteka zaliha nagrada.

ORGANIZATOR

1.1. Organizator Tuborg programa lojalnosti je kompanija Carlsberg BH d.o.o., (Bulevar Meše Selimovića 17a, 71000 Sarajevo. Identifikacijski broj 4201159470008, PDV broj 201159470008.

1.2. Organizator zadržava pravo izmjene Opštih uslova Programa u bilo koje vrijeme. Sve promjene će biti javno objavljene na web stranici programa www.tuborg.ba (u daljem tekstu Stranica) i stupit će na snagu 24 sata nakon objave.

1.3. Opšti uslovi su dostupni na stranici Programa besplatno za sve zainteresovane u dijelu „Opšti uslovi i odredbe“.

1.4. Opšti uslovi važe od 1. 6. 2024.

TUBORG PROGRAM LOJALNOSTI

2.1. „Tuborg program lojalnosti“ (u daljem tekstu Program) je inicijativa kompanije Carlsberg BH usmjerena na njegove vjerne kupce – punoljetna fizička lica, prema definicijama i realizuje se putem online platforme, koja se nalazi na internet adresi – www.tuborg.ba.

2.2. U Programu se punoljetna fizička lica - vjerni kupci piva Tuborg  mogu registrovati i za obavljenu kupovinu Tuborg piva sakupljati bodove i ostvarivati nagrade iz odabrane ponude, prema Opštim uslovima.

SVRHA PROGRAMA

3.1. Tuborg program lojalnosti namjenjen je kupcima Tubrog piva (punoljetna fizička lica) i ima za cilj da lojalnost nagradi ostvarivanjem adekvatnih nagrada.

3.2. Za svaku registrovanu kupovinu (unos koda koji se nalazi ispod čepa staklene Tuborg boce od 0.33 l), Učesnik programa će dobiti bod. Sakupljene bodove, Učesnik može zamijeniti za odgovarajuće nagrade po svom izboru, a iz ponude nagrada koje su objavljene na stranici www.tuborg.ba.

TERITORIJALNI OBUHVAT PROGRAMA

4.1 Program se sprovodi i važi za kupovine izvršene na teritoriji Bosne i Hercegovine.

PERIOD ODRŽAVANJA

5.1 Implementacija Programa je vremenski ograničena.

5.2 Program će biti dostupan za registraciju učesnika od 1. 6. 2024. godine i primat će registracije za kupovinu do 31. 8. 2024. godine ILI DO ISTEKA ZALIHA RASPOLOŽIVIH NAGRADA.

5.3 Organizator zadržava pravo izmjene ovog roka u bilo koje vrijeme.

5.4 Organizator može prekinuti Program u bilo kom trenutku, obavještavajući učesnike na stranici programa i putem društvenih mreža Tuborga.

PRAVO UČEŠĆA

6.1 Pravo učešća u Programu imaju sva punoljetna fizička lica koja imaju adresu na teritoriji BiH, osim zaposlenih lica u kompanijama koje na bilo koji način učestvuju u organizaciji i realizaciji ovog Programa, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, djece i bračnih drugova.

Organozator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mjere provjere gore navedenih činjenica.

 

6.2 Organizator ima pravo da poništi registraciju određenog Učesnika ukoliko su prekršeni uslovi iz tačke 6, kao i druge povrede Opštih uslova Programa ili utvrđenih radnji na štetu Organizatora ili Programa.

6.3. Učešćem u Programu, svi Učesnici izjavljuju da su upoznati sa Opštim uslovima poslovanja, razumiju njihovo značenje i da se s njima u potpunosti i bezuslovno slažu.

UČEŠĆE U PROGRAMU. ODBIJA UČEŠĆE. ISKLJUČENJE

7.1 Registracija učesnika je obavezan uslov za učešće u Programu.

Svaki Učesnik se registruje za učešće u Programu popunjavanjem sveobuhvatnog i ispravnog obrasca za registraciju dostupnog na web stranici Programa, u skladu sa Opštim uslovima.


Upoznavanje i prihvatanje Opštih uslova je obavezan uslov za registraciju učesnika.

7.2 Učešće u programu je dobrovoljno. Učesnik Programa se može registrovati za učešće u Programu ili odustati od učešća u bilo kom trenutku tokom njegovog trajanja.

7.3 U slučaju odbijanja učešća u Programu, bodovi koje je Učesnik prikupio se automatski poništavaju.

7.4 Organizator može, po svom nahođenju, isključiti Učesnika iz Programa bez prethodne najave, navodeći razloge za isključenje. Obaveštenje o isključenju Učesnika iz Programa šalje se na e-mail adresu koju je on naveo, u obrascu za registraciju.

7.5 Razlozi koji opravdavaju isključenje Učesnika iz Programa su:

 • Netačno, nepotpuno popunjavanje obrasca za registraciju;
  • Nepoštovanje i/ili kršenje Opštih uslova Programa;
  • Kršenje uslova iz tačke 6. Opštih uslova Programa;
  • Postupanje ili nečinjenje Učesnika Programa, suprotno zakonu, načelima morala i dobrog ponašanja, kao i pravnim običajima;
  • Radnje ili neradnje Učesnika u programu, na štetu Organizatora, uključujući kršenje prava i legitimnih interesa, narušavanje prestiža i ugleda Organizatora.

7.7 U slučaju isključenja Učesnika iz Programa, bodovi prikupljeni na profilu Učesnika se poništavaju i on/ona gubi pravo na nagrade.

7.8 Učesnik nije dužan vratiti nagrade primljene prije datuma isključenja.

7.10 Po isključenju iz Programa, Učesnik duguje punu naknadu Organizatoru i/ili njegovim podizvođačima za sve sudske i vansudske radnje, kao i da plati sve dospjele naknade ili troškove koje je Organizator stvarno napravio.

7.11 Sve komentare, pitanja, prigovore ili žalbe u vezi sa radom Programa ili učešćem u njemu, Učesnici mogu poslati u pisanom obliku na adresu Organizatora: Bulevar Meše Selimovića 17a , 71000 Sarajevo ili email [email protected]

REGISTRACIJA U PROGRAM

8.1 Da bi se registrovali u Program, Učesnici moraju da popune neophodne lične podatke u Obrascu za registraciju na web stranici www.tuborg.ba. Lični podaci moraju biti istiniti, tačni i aktuelni. Organizator može identifikovati Učesnika i kontaktirati ga po potrebi ili prilikom slanja odgovarajuće nagrade.

8.2 Pravilno popunjen obrazac za početni registar - za fizička lica uključuje:

Ime i prezime*
E-mail *
Tel. kontakt učesnika *
Adresa *

8.3 Ove informacije će se koristiti za provjeru registracije učesnika u programu, kao i za određivanje i slanje/primanje nagrada. Neophodan i obavezan uslov je da su ime i prezime osobe koja se prijavljuje u Program identični sa podacima u njegovoj/njenoj ličnoj karti.

8.5 Neophodan i obavezan uslov za registraciju i učešće u Programu je da se Učesnici upoznaju i prihvate Opšte uslove Programa i Opštu politiku zaštite ličnih podataka Carlsberg BH d.o.o. U slučaju neslaganja i neprihvatanja Opštih uslova i Opšte politike zaštite ličnih podataka, registracija i učešće u Programu nisu mogući.

8.6 Neophodan i obavezan uslov za registraciju i učešće je obrada ličnih podataka učesnika od strane Carlsberg BH, u svojstvu Organizatora programa i McCann Sarajevo, u svojstvu Administratora ličnih podataka, za potrebe vođenja i administriranja programa.

8.7 Prilikom registracije u Program, Učesnici su saglasni da primaju informacije vezane za Novosti i promocije u okviru Programa.

8.8 Svaki učesnik je lično odgovoran za bilo kakve direktne ili indirektne posljedice, kao rezultat njegovih ličnih radnji ili propusta, prilikom registracije i učešća u Programu, uključujući - odgovornost za davanje netačnih podataka i dokumenata.

8.9 Svaki Učesnik u Programu je saglasan da će u potpunosti nadoknaditi Organizatoru sve sudske i vansudske radnje, kao i platiti sve dospjele naknade ili troškove koje je Organizator stvarno imao kao rezultat kršenja pravila Opštih uslova od strane učesnika.

8.10 Organizator zadržava pravo da provjeri obrazac za registraciju ili da li Učesnik Programa ispunjava uslove programa i u tu svrhu ima pravo zatražiti informacije, podatke, objašnjenja, dokumente u slučaju opravdane sumnje u vezi s tim, kao i Programa. Učesnik je dužan da udovolji ovim zahtjevima Organizatora u roku od 14 dana od dana prijema zahtjeva.

8.11 Organizator zabranjuje pružanje nelegalnih sadržaja od strane Učesnika Programa putem Stranice Programa, uključujući posebno izjave i mišljenja koja su uvredljiva za druge Učesnike Programa, nepristojne – vulgarne izraze, rasističke, ponižavajuće, smiješne izjave itd. Zabranjeni su svaki pokušaji manipulacije Stranicom i/ili Programom.

BODOVI

Broj bodova koje je sakupio Učesnik određuje mogućnost ralizacije nagrada.

 1. Za svaki uneseni kod sa čepa Tuborg stakene boce 0.33 l Učesnik dobija 1 bod
 2. Učesnici sakupljene bodove mogu iskoristii za ostvarnje jedne ili više nagrada iz ponude rasloloživih nagrada.
 3. Rok za sakupljanje bodove ističe 31. 8. 2024. ili po isteku zaliha raspoloživih nagrada.
 4. ISPORUKA NAGRADA

Nagrade će biti isporučene najkasnije mjesec dana od dana kad je Učesnik izabrao i prijavio se za određenu nagradu, te je ista odobrena od strane Organizatora i Administratora.

Pri preuzimanju nagrada Učesnik će potpisati Potvrdu o prijemu nagrada.

PRAVA I ODGOVORNOSTI

11.1 Organizator nije odgovoran u slučaju:

 1. a) zbog nemogućnosti identifikacije ili zbog drugih tehničkih i/ili pravnih prepreka Učesnik i/ili lice koje on ovlasti ne ostvari popust u navedenim rokovima;
 2. b) zbog više sile i/ili zbog regulatornih ili zakonskih ograničenja, nemoguće je dobiti nagradu.

11.2 Organizator nije odgovoran za nestale ili izgubljene registracije na Stranici, kao rezultat radnje ili neaktivnosti Učesnika.

11.3 Organizator nije odgovoran i ne duguje naknadu licu čije lične podatke je neko drugo lice nezakonito koristilo za registraciju u Programu, bez obzira da li je ono dalo saglasnost ili ne.

11.4 Organizator ne snosi odgovornost za štetu prouzrokovanu Učesnicima tokom ili u vezi sa realizacijom Programa uslijed vanrednih okolnosti ili kvarova u servisnoj informacionoj i telekomunikacionoj infrastrukturi.

11.5 Organizator nije odgovoran za učesnika koji je dao nepostojeće, nepotpune ili netačne podatke.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Organizator postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka te lične podatke učesnika Programa koristi isključivo radi ispunjenja svojih obaveza iz ovog programa i u druge svrhe ih neće koristiti. Nakon prestanka nagradne igre, lični podaci učesnika se ne čuvaju.

Mostar Summer Fest

Mostar Summer Fest

Muzikom kao univerzalnim jezikom stvaramo nezaboravne momente sreće, ujedinjujemo sve ljude pozitivnih vibracija, potičemo ih na veći društveni angažman i na neophodnost vlastite aktivacije za dobrobit društva u cjelini.

Mostar Summer Fest se održava 27.-29.6.2024. , SC Kantarevac.

Iskoristi bodove i preuzmi svoju kartu !

*20 bodova = jedna karta